Liên hệ

Chịu trách nhiệm về nội dung: PGS. TS. Trương Thị Đẹp (trgdep@gmail.com)

Chịu trách nhiệm về hình thức: PGS. TS. Đỗ Quang Dương (dqduong@ump.edu.vn); ThS. Nguyễn Thành Tân (nttan@ump.edu.vn)

Cùng sự cộng tác của CN. Nguyễn Quốc Bảo (qbao.nguyen@gmail.com)